¸ÍÍÈÌ' ¡˜ÂflÎÈ

 
≈ÛÙfl· > —˘Ï·flÈÍÔ

≈ÍÎÔ„·fl ·¸ Ù· ÙÒ·„Ô˝‰È· ÙÔı ≈ÎÎÁÌÈÍÔ˝ À·Ô˝ ÙÔı ÕÈ͸ηÔı –ÔÎflÙÁ, ÙÒ·„Ô˝‰È 126.  ·Ù‹ ÙÔÌ –ÔÎflÙÁ, ´Ôı‰›Ì ‹ÎÎÔ ÂflÌ·È ÂÈÏfi ÂÈÍ˛Ì ÂÌ Û˜fiÏ·ÙÈ ıÂÒ‚ÔÎfiÚ Ò¸Ú ·Ò‹ÛÙ·ÛÈÌ ÙfiÚ Ë·ıÏ·Ûfl·Ú ÂÒıËÒ¸ÙÁÙÔÚ Ù˛Ì ˜ÂÈΛ˘Ì ÙfiÚ ·„·˘Ï›ÌÁÚ Ì‹ÌȉÔÚ. ’ÂÒ‚ÔÎfiÚ ‚‚·fl˘Ú fiÙÈÚ ˆ·flÌÂÙ·È ÒÔÛfiÍÔıÛ· Ï‹ÎÎÔÌ ÂÈÚ ·ÛÈ·Ì¸Ì ÔÈÁÙfiÌ, Í·fl ·ÎÎÔÙÒfl· Ò¸Ú ÙfiÌ ÎÈÙ¸ÙÁÙ· ÙfiÚ ‰ÁÏ˛‰ÔıÚ ÂÎÎÁÌÈÍfiÚ ÔÈfiÛ¢Ú.ª

 ¸ÍÍÈÌ' ·˜ÂflÎÈ ÂˆflÎÁÛ· Í' ›‚·¯Â ÙÔ ‰È͸ ÏÔı,
Í·È 'Ú ÙÔ Ï·ÌÙfiÎÈ Ù¸ ÛıÒ· Í' ›‚·¯Â ÙÔ Ï·ÌÙfiÎÈ,
Í·È 'Ú ÙÔ ÔÙ‹ÏÈ Ù¸ ÎıÌ· Í' ›‚·¯Â ÙÔ ÔÙ‹ÏÈ,
Í' ›‚·¯Â Á ‹ÍÒÁ ÙÔı „È·ÎÔ˝ Í' Á Ï›ÛÁ ÙÔı Â΋„Ôı.
 ·Ù›‚Á Ô ·˙Ù¸Ú Ì· Èfi ÌÂÒ¸ Í' ›‚·¯·Ì Ù· ˆÙÂÒ‹ ÙÔı,
Í' ›‚·¯Â Ô fiÎÈÔÚ Ô ÏÈÛ¸Ú Í·È ÙÔ ˆÂ„„‹ÒÈ ·Í›ÒÈÔ.

Νίκος Νικολάου, opoudjis [AT] optusnet . com . au
Δημιουργία: 2001-4-24· Ύστατη τροποποίηση: 2001-4-24
URL: http://www.opoudjis.net/Play/redlip-gr-utf.html